Logo Meatbag
https://www.escortlounge.nl/algemene-voorwaarden

  Algemene voorwaarden De escort lounge

  Onderdeel van GEE Services

  Artikel 1 GEE Services

  Voor u liggen de algemene voorwaarden van De Escort Lounge. De Escort Lounge is onderdeel van GEE Services. Wij zijn een relatiebemiddelingsbureau voor zowel bedrijven als particulieren. Wij zijn gevestigd in Almere. Bij de Kamer van Koophandel staan we inschreven onder nummer 65561449. Bij de Belastingdienst zijn we geregistreerd onder btw‑nummer NL001148560B32.

  Wij hebben een vergunning voor het exploiteren van een escortservice met kenmerk VHT-174677. De vergunning is verstrekt door de Gemeente Almere, gevestigd aan het Stadhuisplein 1 (1315 HR) te Almere.

  Onze website is www.escortlounge.nl. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 0655162955 en per e-mail op info@escortlounge.nl.

  Artikel 2 Definities

  In deze algemene voorwaarden komen een aantal begrippen vaker voor. Hieronder staan de definities van deze begrippen.

  Als we het hebben over we of wij dan wordt daarmee GEE Services, het bedrijf omschreven in artikel 1, bedoeld.

  U bent de natuurlijke persoon of de rechtspersoon met wie wij een overeenkomst sluiten of wensen te sluiten.

  De escort is de voor GEE Services werkzame persoon die in het kader van de overeenkomst diensten uitvoert ten behoeve van u.

  Onder overeenkomst wordt verstaan de overeenkomst tussen u en ons tot het verlenen van diensten, welke worden uitgevoerd door een escort.

  Een date is de in het kader van de overeenkomst uit te voeren dienstverlening door een escort op een bepaalde dag en tijd en voor een bepaalde duur.

  Onder schriftelijk wordt ook communicatie per e-mail verstaan, zolang de identiteit van de verzender en de integriteit van de inhoud voldoende kunnen worden vastgesteld.

  Artikel 3 Algemeen

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van ons en overeenkomst tussen u en ons. Uw (algemene) voorwaarden zijn niet van toepassing op overeenkomsten die u sluit met ons.

  Het kan zijn dat wij afspraken met u maken die afwijken van deze algemene voorwaarden. Dat moet schriftelijk gebeuren. In dat geval geldt de afwijking enkel voor de overeenkomst waarvoor die afwijking is overeengekomen.

  Het kan zijn dat een bepaling of een gedeelte van een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig is of wordt vernietigd. De overige voorwaarden blijven dan nog steeds van kracht. Over de nietige resp. vernietigde bepaling gaan wij met u in overleg om een nieuwe bepaling overeen te komen. Het doel en de strekking van de originele bepaling moet in dat geval zo veel mogelijk worden gevolgd bij het opstellen van die nieuwe bepaling.

  Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst

  Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van beschikbaarheid van de betreffende escort. Wij hebben het recht om een reservering zonder opgaaf van reden te weigeren.

  Om een overeenkomst te sluiten met ons dient u minimaal 18 jaar te zijn. Om een reservering te plaatsen dient u een kopie van uw legitimatiebewijs naar ons op te sturen, voorzien van een watermerk en waarop het BSN-nummer zwart is gemaakt. Hiermee controleren wij uw identiteit en leeftijd.

  Voor een binnenlandse date dient u uiterlijk 2 uur voor de date te boeken. Het is niet mogelijk een date te boeken na 22:00 uur voor diezelfde avond. Voor een internationale date dient u uiterlijk 72 uur voor de date te boeken.

  De overeenkomst komt tot stand op het moment dat wij uw reservering mondeling of schriftelijk hebben bevestigd.

  Als er sprake is van een kennelijke fout of kennelijke vergissing in een aanbod, dan zijn wij niet gebonden aan het aanbod.

  Artikel 5 Prijzen en betalingen

  Alle genoemde prijzen in onze aanbiedingen zijn in Euro, inclusief btw en reiskosten tot 50 km vanaf de omgeving van de escort en exclusief alle andere bijkomende kosten. Hierbij kunt u onder andere denken aan de kosten voor hotels en restaurants.

  Wanneer u een reservering plaatst krijgt u de mogelijkheid om ofwel het volledige bedrag vooraf ineens te voldoen ofwel een aanbetaling te doen. Wanneer u een aanbetaling doet moet het resterende bedrag voor aanvang van de date gepast contant in een enveloppe worden voldaan aan de escort. De escort draagt geen wisselgeld bij zich.

  Wanneer u de date voor een andere persoon boekt (bijvoorbeeld als cadeau), dan dient u het volledige bedrag vooraf ineens te voldoen.

  Indien een date begint in een restaurant of andere openbare gelegenheid, anders dan een hotel, dient het volledige bedrag vooraf te zijn voldaan door u.

  Voor internationale boekingen geldt dat de reiskosten, kosten van een visum en alle overige kosten van de escort volledig vooraf dienen te worden voldaan.

  Wanneer u contant betaalt dient u de escort de gelegenheid te geven het bedrag te controleren. De date wordt niet gestart zolang het volledige bedrag niet is voldaan.

  Indien u dat wenst kan er een factuur worden opgemaakt. U dient dit schriftelijk aan ons te melden.

  Wanneer u geen gebruik maakt van de volledige duur van een date of de overeengekomen diensten tijdens een date hebt u geen recht op terugbetaling.

  Artikel 6 Internationale dates

  Het is mogelijk een date buiten Nederland te boeken met een escort. Voor deze internationale dates geldt dat er voor het betreffende land geen negatief reisadvies geldt en er geen grote ongelijkheid is tussen de positie van mannen en vrouwen, ten nadele van de vrouw.

  Een internationale date heeft een minimumduur van 12 uur inclusief reistijd wanneer de date in Duitsland, België of Luxemburg plaatsvindt. Voor de overige internationale dates geldt een minimumduur van 12 uur exclusief reistijd, welke eveneens vergoed dient te worden.

  De reismethode bij een internationale date wordt in onderling overleg met u gekozen. Wanneer de escort reist per trein zal zij altijd eerste klas reizen. Wanneer de escort reist per vliegtuig, zal zij businessclass vliegen. Reizen per auto worden uitgevoerd door onze eigen chauffeurs.

  Tijdens een internationale date geldt dat de escort te allen tijde bereikbaar moet blijven voor ons en zo veel mogelijk toegang tot internet moet hebben. De escort moet dagelijks de gelegenheid krijgen om in alle privacy telefonisch contact met ons op te nemen.

  Indien een visum is vereist voor het land waar de date zal plaatsvinden dient u rekening te houden met de duur van de aanvraag van een dergelijk visum bij de boeking van de internationale date.

  Artikel 7 Verplichtingen tijdens date

  U dient zich te gedragen conform de eisen van goed gastheerschap. Dat houdt onder andere in dat u zich te allen tijde houdt aan de verplichtingen in dit artikel.

  Tenzij anders overeengekomen is de date tussen de escort en u; er mogen geen andere personen bij aanwezig zijn.

  Bij aankomst op de locatie van de date zal de escort zich telefonisch melden bij ons. U geeft de escort hiervoor de benodigde privacy. Ook tijdens de date moet de escort te allen tijde telefonisch bereikbaar blijven voor ons.

  U dient een hoge mate van persoonlijke hygiëne in acht te nemen. Dat houdt onder andere in dat u gedoucht bent, uw geslachtsdelen schoon zijn en u uw tanden hebt gepoetst.

  U bent verplicht de escort met respect en discretie te behandelen. Vragen over het privéleven of carrièrekeuze van de escort zijn niet toegestaan.

  Tijdens de date kan er alcohol worden genuttigd. De escort zal dit enkel met mate doen. Het is nimmer toegestaan drugs bij u te hebben, te gebruiken in het bijzijn van de escort of drugs aan te bieden aan de escort.

  Mannelijke klanten zijn verplicht een condoom te dragen bij alle seksuele handelingen. Vrouwelijke klanten zijn verplicht een beflapje te gebruiken bij seksuele handelingen. De escort verzoeken bepaalde handelingen zonder voorbehoedsmiddel te doen is niet toegestaan.

  Sekspeeltjes moeten worden voorzien van een condoom voor gebruik.

  Op de website kunt u lezen welke handelingen de betreffende escort bereid is uit te voeren. Bijzondere wensen van uw zijde dienen vooraf met ons en de betreffende escort te worden besproken en goedgekeurd.

  Voor en na de date verloopt alle communicatie tussen u en ons. Het is u niet toegestaan om buiten de date om, op welke wijze dan ook, contact op te nemen met de escort(‘s).

  Artikel 8 Verplichtingen bij langdurige dates

  Gedurende een (internationale) date die langer dan 16 uur (of langer dan 12 uur bij een aanvang na 20:00 uur) duurt, zorgt u ervoor dat de escort per dag minimaal 6 uur slaap krijgt.

  Bij (internationale) dates die langer dan 24 uur duren zorgt u ervoor dat de escort 2 uur tijd en privacy voor zichzelf krijgt en 3 maaltijden op uw kosten nuttigt. Wanneer de date plaatsvindt gedurende één of meerdere gebruikelijke etenstijden (ontbijt, lunch en diner), zal de escort een passende maaltijd nuttigen op uw kosten.

  Wanneer u een (internationale) date zonder intimiteit hebt geboekt, bent u verplicht een aparte hotelkamer te boeken voor de escort, wanneer de date inclusief overnachting is. Voor andere dates is dit wenselijk, maar niet verplicht.

  Artikel 9 Eisen aan de locatie

  Wanneer u de escort in een hotel ontvangt, dan dient dit een hotel met minimaal vier sterren te zijn. U bent verplicht voorafgaand aan de date de naam en het adres van het hotel en uw kamernummer in het hotel aan ons door te geven.

  Wanneer een diner onderdeel is van de date geeft u voorafgaand aan de date aan ons door in welk restaurant er gedineerd zal worden.

  Wanneer de date bij u thuis plaatsvindt, geeft u dit eveneens aan ons door. De locatie dient veilig, hygiënisch, verzorgd en discreet te zijn.

  Een date kan in elk geval niet plaatsvinden in een auto, studentenhuis, parenclub of seksclub.

  Artikel 10 Beëindiging date

  Als de escort tijdens een date niet in wil gaan op een bepaald verzoek van uw zijde dan zult u dit respecteren. Indien u blijft aandringen zal de escort de date onmiddellijk beëindigen zonder dat u recht hebt op een teruggave van de kosten. De date wordt ook onmiddellijk beëindigd zonder teruggave van de kosten indien deze wordt verstoord door overmatig alcohol- en/of drugsgebruik aan uw zijde.

  Mocht er bij de escort tijdens de date twijfel ontstaan over uw leeftijd dan heeft zij altijd het recht u om legitimatie te vragen. Indien u niet minimaal 18 jaar bent of geen geldig legitimatiebewijs kunt overhandigen wordt de date onmiddellijk beëindigd zonder dat u recht hebt op teruggave van de kosten.

  De escort zal de date eveneens onmiddellijk beëindigen zonder dat u recht hebt op een teruggave van de kosten indien u zich niet houdt aan andere verplichten uit deze algemene voorwaarden, met name die uit artikel 7 en 8, of wanneer zij goede reden heeft aan te nemen dat u de verplichten uit de algemene voorwaarden niet zult nakomen.

  Artikel 11 Wangedrag

  Wanneer een escort een date voortijdig heeft moeten beëindigen wegens wangedrag van uw zijde, bijvoorbeeld zoals omschreven in artikel 7, dan worden uw gegevens geregistreerd op een zwarte lijst die wij bijhouden en kunt u in de toekomst geen gebruik meer maken van onze dienstverlening.

  Wij behouden het recht om aangifte bij de politie te doen van wangedrag. In dat geval zullen wij uw gegevens bekend maken aan de politie.

  Artikel 12 Garantie

  Onze dienstverlening is van zeer persoonlijke aard. Dat betekent dat wij geen enkele garantie kunnen geven voor uw ervaring tijdens een date.

  U kunt zich evenmin op dit artikel beroepen wanneer de date voortijdig wordt beëindigd door de escort omdat u niet voldoet aan deze algemene voorwaarden.

  Artikel 13 Annulering of wijziging door u

  Wanneer u tijdens een date aanvullende uren wenst bij te boeken, dient dit altijd in overleg met ons en de betreffende escort te gebeuren. Wanneer zowel wij als de betreffende escort akkoord zijn dient betaling voorafgaand aan de aanvullende uren volledig plaats te vinden.

  Indien u een date uiterlijk 24 uur voor aanvang annuleert ontvangt u de op dat moment reeds voldane betaling verminderd met eenmalige administratiekosten van € 25 terug.

  Indien een overeenkomst is gesloten met een bedrijf en een date in de 24 uur voorafgaand aan de date wordt geannuleerd wordt het volledige bedrag voor de date in rekening gebracht. Indien een overeenkomst wordt gesloten met een natuurlijk persoon, niet in de uitoefening van diens beroep of bedrijf, en een date in de 24 uur voorafgaand aan de date wordt geannuleerd wordt 10 procent van de kosten voor de date in rekening gebracht. De eventueel reeds door ons gemaakte kosten ter uitvoering van de date dient u volledig te vergoeden, ongeacht of u als bedrijf of als particulier hebt geboekt. Hierbij kunt u onder andere denken aan de kosten voor een door ons geboekte hotelkamer.

  Indien u een internationale date uiterlijk 72 uur voor aanvang annuleert ontvangt u de op dat moment reeds voldane betaling verminderd met eenmalige administratiekosten van € 250 terug.

  Indien een overeenkomst is gesloten met een bedrijf en een internationale date in de 72 uur voorafgaand aan de date wordt geannuleerd wordt het volledige bedrag voor de date in rekening gebracht. Indien een overeenkomst wordt gesloten met een natuurlijk persoon, niet in de uitoefening van diens beroep of bedrijf, en een internationale date in de 72 uur voorafgaand aan de date wordt geannuleerd wordt 50 procent van de kosten voor de date in rekening gebracht. De eventueel reeds door ons gemaakte kosten ter uitvoering van de internationale date dient u volledig te vergoeden, ongeacht of u als bedrijf of als particulier hebt geboekt. Hierbij kunt u onder andere denken aan vervoerstickets of visa.

  Wanneer een overeenkomst wordt gesloten met een bedrijf en in de twee uur voorafgaand aan de date de locatie of het tijdstip van de date wordt gewijzigd behouden wij het recht de date te annuleren indien de nieuwe locatie niet voldoet aan de eisen in artikel 8 of wanneer het nieuwe tijdstip niet haalbaar is. In dat geval wordt het volledige bedrag voor de date in rekening gebracht.

  Wanneer een overeenkomst wordt gesloten met een natuurlijk persoon, niet in de uitoefening van diens beroep of bedrijf, en in de twee uur voorafgaand aan de date de locatie of het tijdstip van de date wordt gewijzigd behouden wij het recht de date te annuleren indien de nieuwe locatie niet voldoet aan de eisen in artikel 8 of wanneer het nieuwe tijdstip niet haalbaar is. In dat geval wordt 75 procent van het bedrag voor de date in rekening gebracht.

  Als u vertraging hebt en (vermoedt dat) u niet op tijd op de afgesproken locatie aanwezig zal zijn, dient u dit zo snel mogelijk aan ons te melden. De wachttijd wordt in mindering gebracht op de duur van de date wanneer u uw vertraging niet voor de overeengekomen starttijd van de date hebt gemeld aan ons. Wachttijd na het verstrijken van 15 minuten wordt in mindering gebracht op de date, ongeacht of u de vertraging hebt gemeld aan ons.

  Indien u meer dan 15 minuten te laat bent voor een date en hierover geen contact hebt gezocht met ons zal de escort de locatie verlaten. In dat geval bent u de volledige kosten van de date verschuldigd. Indien u enkel een aanbetaling hebt gedaan zal het resterende bedrag door ons aan u worden gefactureerd.

  Artikel 14 Annulering door ons

  Wij kunnen een date annuleren wanneer de door u gewenste locatie niet beschikbaar is of een door u doorgegeven (nieuwe) locatie niet voldoet aan onze eisen. Een date kan eveneens worden geannuleerd indien naar het oordeel van de escort een andere persoon dan de persoon die is doorgegeven bij de reservering deelneemt aan de date, u de verschuldigde betaling niet voldoet voor aanvang van de date of wanneer naar het oordeel van de escort haar identiteit, integriteit of veiligheid niet kan worden gegarandeerd. In al deze gevallen worden er kosten in rekening gebracht conform artikel 12 als ware de annulering door u gedaan.

  Wanneer een date door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte of privéomstandigheden, door de escort wordt geannuleerd zullen wij zo snel mogelijk contact met u opnemen hierover om te zoeken naar een passende oplossing. U hebt in dat geval het recht de date kosteloos te annuleren, waarna het door u reeds betaalde bedrag zal worden terugbetaald.

  Als de escort bij een binnenlandse date vertraging heeft en (vermoedt) niet op tijd op de afgesproken locatie aanwezig te zullen zijn, zullen wij dit zo snel mogelijk aan u melden. Uw wachttijd wordt niet in mindering gebracht op de duur van de date. Indien de escort meer dan 15 minuten te laat is of zal zijn hebt u het recht de date kosteloos te annuleren, mits de date minimaal 4 uur van tevoren is geboekt. In dat geval zal het door u reeds betaalde bedrag worden terugbetaald.

  Artikel 15 Geen herroepingsrecht

  U hebt geen wettelijk recht op ontbinding van de overeenkomst op afstand, omdat het hier gaat om een overeenkomst tot het verrichten van diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding die op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode worden nagekomen.

  Artikel 16 Aansprakelijkheid

  Tenzij er sprake is van grove schuld of bewuste roekeloosheid van onze zijde is onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de date uit welke de schadeveroorzakende gebeurtenis is voortgevloeid.

  Tenzij de schade direct aan ons toerekenbaar is, zijn wij niet aansprakelijk voor schade welke derden lijden als gevolg van een date. U zult ons hiervoor vrijwaren.

  Wij zijn niet aansprakelijk voor schade indien deze niet aan ons toerekenbaar is omdat deze niet te wijten is aan onze schuld volgens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen.

  Artikel 17 Klachten

  Mocht u een klacht hebben over de uitvoering van de overeenkomst, dan vinden wij dat natuurlijk jammer. Wij hebben een klachtenprocedure voor zulke gevallen.

  Het is uw verantwoordelijkheid om een klacht binnen bekwame tijd nadat de klacht is ontstaan schriftelijk bij ons in te dienen. U dient uw klacht volledig en duidelijk te omschrijven.

  Wij beantwoorden klachten binnen 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Mocht een klacht een langere verwerkingstijd nodig hebben, dan geven wij u binnen 14 dagen na ontvangst een indicatie wanneer u een uitvoerig antwoord kan verwachten.

  U moet ons in ieder geval vier weken de tijd geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil.

  Artikel 18 Geschillen

  Op overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De wet bepaalt welke rechter bevoegd is kennis te nemen van een geschil.